Everest alaptábor túra

(Island Peak megmászásának lehetőségével)

 

 

 1. nap: Budapest indulás (utazás egyénileg)

 2. nap: Kathmandu érkezés (átállás, engedélyek intézése)

 3. nap: Kathmandu  város nézés magán taxival, vezetővel. Felkészülés a túrára, vásárlás stb.

 4. nap:  Kathmandu, Lukla (2780 m), Phakding (2610 m) 

 5. nap:  Phakding (2610 m), Namche Bazar (3450 m) 

 6. nap:  Namche Bazar (3450 m)

 7. nap:  Namche Bazar (3450 m), Tengboche (3860 m) 

 8. nap:  Tengboche (3860 m), Dingboche (4360 m) 

 9. nap:  Dingboche(4360m)

10. nap: Dingboche (4360 m), Lobuche (4940 m)

11. nap: Lobuche (4940 m), Gorak Shep (5170 m), Everest alaptábor (5364 m)

12. nap: Gorak Shep (5170 m), Kala Phattar (5650 m), Dingboce (4270 m)

13. nap: Dingboche (4460 m), Chukhung (4750 m)

14. nap: Chukhung (4750 m), Island Peak (Imja Tse) alaptábor (5150 m)

15. nap: Island Peak-mászás (6189 m) 

16. nap: Island Peak-alaptábor - Dingboche

13/17. nap: Dingboce (4270 m), Namche Bazar (3440m)  

14/18. nap: Namche Bazar (3440 m), Lukla (2780 m) 

15/19. nap: Repülés Kathmanduba (1300 m)

16/20. nap: Kathmandu, pihenés

17/21. nap: Kathmandu, lehetséges kirándulás Bhaktapur, Patan (extra)

18/22. nap: Kathmandu, Budapest

18. nap:      Érkezés Budapestre

 

A túra részletes leírása:

1-2. nap: Utazás repülővel Kathmandu-ba
A budapesti Liszt Ferenc repülőtérről indulunk  a Türkish Airways járatával, és isztambuli átszállással a második napon a kora reggeli órákban érkezünk Nepál nemzetközi repülőterére, Kathmanduba (1310 m). Az éjszakát egy kathmandu-i hotelben töltjük. A Thamelban egy középkategóriájú szállodában.


3. nap: Kathmandu
Rövid ismerkedés, városnézés Kathmanduban, az engedélyek és a hiányzó felszerelések beszerzése.
Az éjszakát hotelben töltjük.

 


4. nap: Kathmandu – Lukla (2840 m) – Phakding (2610 m)
Reggelit követően taxival megyünk a repülőtérre, és egy kis re­pü­lő­gép­pel in­du­lunk a vi­lág egyik leg­iz­gal­ma­sabb­já­nak tar­tott re­pü­lő­út­já­ra. A kis 20-25 fős gép nem sok­kal magasabban re­pül a hegyek felett, és a kalandos, kb. 40 perces lélegzetelállító repülés után Luklában egy rö­vid és me­re­dek asz­falt­csí­kon lan­do­lunk. Mi­u­tán meg­kap­tuk cso­mag­ja­in­kat, ta­lál­ko­zunk te­her­hor­dó­ink­kal, akik rend­sze­re­zik azo­kat és a töb­bi fel­sze­re­lést. Aztán nekivágunk az első túraszakaszunknak, Phakding-be.
Az éjszakát lodgeban töltjük (ahogy gyalogtúránk során az összes többi éjszakát is egyszerű, úgynevezett teaházakban).
Táv: 6 km, szint: le 200 m, menetidő: 3-4 óra


5. nap: Phakding – Namche Bazar (3440 m)
Az út el­ső sza­ka­sza kön­­nyű, fo­lya­ma­to­san hullámzik; dél­után azonban egy me­re­dek és meg­le­he­tő­sen hos­­szú szer­pen­tin vár ránk. Ez nepáli gya­log­tú­ránk el­ső és egyben fá­rasz­tó sza­ka­sza. Néhány hídon átkelve érjük el a Sagarmatha Nemzeti Park bejáratát, ahol ellenőrzik engedélyeinket és regisztrálnak minket. Utunkat folytatva átkelünk a Hillary függőhídon, mely szé­dí­tő mély­ség fö­lött ível át; aztán haladunk tovább, és hamarosan lenyűgöző látvány tárul szemünk elé: megpillanthatjuk a Mount Everest havas csúcsát. Majd megérkezünk Namche Bazarba, ahol több boltot, pénz­vál­tót és a vi­lág leg­ma­ga­sab­ban fek­vő internetká­vé­zó­it találhatjuk. 2 éjszakát töltünk itt az akklimatizálódás miatt.
Táv: 10 km, szint: le 100 m, fel 900m, menetidő: 5 – 6 óra

 


6. nap: Namche Bazar
Reg­ge­l akk­li­ma­ti­zá­ci­ós tú­rá­ra in­du­lunk, ma­dár­táv­lat­ból lát­hat­juk a Namche Bazart, az alat­tunk hú­zó­dó völ­gye­ket, a hát­érben, pe­dig a ha­tez­res, hó­föd­te  csúcsokat.  Az akk­li­ma­ti­zá­ci­ós tú­ra na­gyon fon­tos a szer­ve­ze­t szá­má­ra, hi­szen hoz­zá kell szok­nunk a nagy ma­gas­ság rit­ka le­ve­gő­jé­hez. Ebéd­re vis­­sza­té­rünk szál­lá­sunk­ra, Namche Bazarba. Táv: 5 km, szint: fel 330 m, le 330 m, me­net­idő: 3-4 óra.  Dél­után sza­bad­prog­ram.  

 


7. nap: Namche Bazar (3470 m) – Tengboche (3860 m) (szállás: menedékház)
Ko­rán in­du­lunk, mert hosszú és kemény út áll előttünk. Nemsokára megpillanthatjuk 6814 m ma­gas Ama Dablam-ot, a Hi­ma­lá­ja egyik leg­szebb csú­csát. A le­nyű­gö­ző hegy velünk marad végig ezen a napon, aztán egy 700 mé­te­res megerőltető ka­pasz­ko­dó kez­dő­dik, iga­zi erő­pró­ba. Tengbochébe a  sztupák mellett gyalogolunk be. Az itt található kolostor a térség legjelentősebb lelki központja. Táv: 10 km, szint: fel 920 m, le 530 m, me­net­idő: 7 óra. Innen tiszta időben akár a mes­­szebb fekvő Eve­rest csú­csát is lát­hat­juk. Ezen a szállásunkon egy éj­sza­kát töl­tünk.

 


8. nap: Tengboche (3860 m) – Dingboche (4410 m) (szállás: teaház)
Reggel megtekinthetjük a buddhista szertartást a kolostorban, majd el­hagy­juk a Tengboche-t, és elő­ször le­fe­le tú­rá­zunk. Sor­ra ha­la­dunk el a tú­rá­zók szál­lá­sa­i­ként szol­gá­ló tea­há­zak mel­lett, majd egy füg­gő­híd­hoz érkezünk, amely az Imja Khola fo­lyó fö­lött ível át. In­nen az ös­vényünk meredek emelkedésbe kezd; az er­dők egy­re inkább el­ma­rad­nak, he­lyü­ket a ki­et­len szik­la­vi­lág, az iga­zi magashegységi táj fog­lal­ja el. Sor­ra ke­rül­get­jük az ún. mani köve­ket, az itt élők szent épít­ménye­it, amik a ha­gyo­mány sze­rint csak ak­kor hoz­nak sze­ren­csét, ha min­dig csak balról ke­rül­jük meg. A tú­ra végén is­mét át­ke­lünk a fo­lyón, itt azon­ban a völgy már egé­szen ki­tá­gul. Körül­be­lül 5 órás tú­ra után ér­ke­zünk Dingboche ap­ró te­le­pü­lésre, amely az utol­só te­le­pü­lések egyi­ke a vi­lág leg­ma­ga­sabb csú­csai előtt. Táv: 12 km, szint: fel 930 m, le 380 m, me­net­idő: 5 óra. A dél­utánt pi­he­nés­sel tölt­het­jük.

 

9. nap Dingboche (4410 m) Egy napot itt töltünk az akklimatizálódás miatt, ami nagyon fontos túránk folytatása végett.

 

10. nap: Dingboche (4410 m) – Lobuche (4930 m) (szállás: teaház)
Dingboche fa­lu­ból reg­gel korán indulunk, és – ha tisz­ta az idő – gyönyörű pa­no­rá­ma tá­rul a sze­münk elé: dé­li irány­ban tökéletes kilátás nyílik a Thamserku 6608 m-es és a Kantega 6685 m ma­gas falaira. Mi északi irány­ba in­du­lunk fölfelé a Khumbu-völgy­ben, egészen Thukláig (4620 méter). Itt megpihenünk, mert egy nagyon nehéz emelkedő következik a thuklai hágón át (4840 méter). Ez a 200 méteres szintkülönbség tengerszint feletti egy-két méteres magasságban meg se kottyanna, de 4500 méter fölött már nem „ugrál” az ember. Fent ren­ge­teg ima­zász­ló fo­gad min­ket és gyö­nyö­rű ki­lá­tás. Rengeteg „memory” követ találunk itt, amelyek a Himalája örök birodalmában bolyongó lelkeknek állítanak emléket.  Ezen kí­vül sok kis  szentélyt találhatunk itt, me­lyek a Mo­unt Eve­rest környéken életüket vesz­tett hegy­má­szók­nak ál­lí­ta­nak emléket. A Khumbu-gleccser mel­lett foly­tat­juk tú­rán­kat, és ebédidőben érkezünk Lobuche kicsiny településére, 4930 m ma­gas­ra. Táv: 7 km, szint: fel 620 m, le 100 m, me­net­idő: 5 óra. A nap hát­ra­le­vő része pihenéssel te­lik. Az éjszakát, menedékházban töltjük. 

 

 

11. nap: Lobuche (4930 m) – Gorak Shep (5180 m) (szállás: teaház)
Reg­gel el­hagy­juk Lobuchet, és tú­ránk leg­ma­ga­sab­ban fek­vő szál­lá­sá­ra in­du­lunk. Út­vo­na­lunk végig a Khumbu-gleccser mel­lett ha­lad, de egy he­lyen ne­künk is át kell kel­nünk a Kangri-oldalgleccseren, amely a Khumbu jégárba tor­kol­lik. Ez a gleccserátkelés nem veszélyes, mert az ös­vény jól ki­ta­po­sott és a legtöbb he­lyen kövekkel fe­dett. Utunk le – fel vezet, míg­nem elérünk 5180 m ma­gasra, Gorak Shep tá­bo­rá­ba . Táv: 5 km, szint: fel 330 m, le 80 m, me­net­idő: 5 óra. Az ap­ró „település“ há­rom menedékháza je­len­ti az utol­só em­be­ri építményeket útban az Eve­rest fe­lé. A délutánt az idő­já­rás­tól és természetesen az erőnlétünktől füg­gő­en tölthetjük el. Ha tisz­ta az idő, és va­la­ki naplementében sze­ret­né fo­tóz­ni az Eve­rest csú­csát, és van elég ereje, an­nak érdemes fel­ka­pasz­kod­nia a Kala Pattar csúcs­ra, ahol elő­tű­nik az Eve­rest ha­tal­mas pi­ra­mi­sa. Gorak Shep­ből saj­nos nem lát­hat­juk a vi­lág leg­ma­ga­sabb he­gyét. Másik lehetőség: délután túra a Mo­unt Eve­rest alap­tá­bo­rá­ba, mely 5360 m ma­ga­san fek­szik. Innen indul a legtöbb si­ke­res ex­pe­dí­ció a csúcs meg­hó­dí­tá­sá­ra. Körülbelül 2,5-3 óra alatt jut­ha­tunk Gorak Shepből az alap­tá­bor­ba és 2 óra alatt vis­­sza. A tú­ra nem kön­­nyű, mi­vel az ös­vény hol a Khumbu-gleccser mel­let­ti morénán, hol a hordalékkal fe­dett gleccse­ren ve­zet fo­lya­ma­to­san fel és le. Az alap­tá­bor el­éré­se leg­in­kább csak „elvi“ indíttatású, mi­vel a lát­vány nem igazán magával ragadó, és ma­gát az Eve­res­tet sem lát­hat­juk onnan, mert más ge­rin­cek el­ta­kar­ják elő­lünk. De elmondhatjuk magunkról, hogy „jártunk” ott. Táv: oda-vis­­sza 8 km, szint: fel 400 m, le 400 m, me­net­idő: oda-vis­­sza 5-6 óra.

 

 

12. nap: Gorak Shep (5180 m) – Kala Pattar (5600 m) – Gorak Shep(5180 m) – Dingboche (4360m  (szállás: teaház)
Jó­val nap­fel­kel­te előtt ébredünk, és ha­ma­ro­san út­nak is in­du­lunk Gorak Shepből (5180 m) a Kala Pattar csúcsá­ra (5600 m). A Kala Pattar a vi­lág egyik legnépszerűbb trekking csú­csa, mi­vel  nagy ma­gas­sá­ga ellenére ös­vény ve­zet fel rá, amit rá­adá­sul csak rit­kán bo­rít hó. A tú­ra fe­lét sötét­ben tes­­szük meg, hogy pont a csú­csra érjünk, mire a nap előbukkan és bearanyozza a hegycsúcsokat. Körülbelül 1,5-2 óra alatt érünk fel az 5600 m magas hegy­csúcs­ra. Az ös­vény nem igazán me­re­dek és jól ki­járt. Természetesen raj­tunk kí­vül va­ló­szí­nű­leg so­kan lesz­nek kí­ván­csi­ak er­re a nem min­den­na­pi lát­vány­ra: ha tisz­ta az idő, ak­kor a nap pont a 8850 m magas Mount Eve­rest mögött kel fel. Az Everesten kívül természetesen más hegycsúcsokat is megpillanthatunk: Nuptse (7861 m), Lhotse (8501 m), Lhotse Shar (8393 m), Pumori (7138 m). A távolban pedig feltűnik az Ama Dablam és a Tamserku csúcsa is. Táv: oda-vis­­sza 6 km, szint: fel 420 m, le 420 m, me­net­idő: oda-vis­­sza 3 óra. Gorak Shepben reggelizünk, majd újra nekivágunk az útnak, ez­út­tal azon­ban már le­fe­lé. Érezzük, lefelé mennyivel könnyebb az út, és egyre több lesz az oxigén. De most már vidámabban gondolunk vissza arra, milyen keservesen nehéz volt itt feljönni. A 4000 m fe­let­ti ma­gas­sá­got szin­te már „meg sem érezzük“, és sokkal könnyebben lélegzünk. El­hagy­juk Lobuchet (4930 m) is, és egészen Dingbocheig (4360 m) tú­rá­zunk, ahová a késő délután érkezünk Táv: 13 km, szint: fel 180 m, le 1050 m, me­net­idő: 4-5 óra.  

 

13. nap: Dingboche (4270 m) – Tengboche (3860 m) - Namche Bazar (3470 m)  (szállás: teaház)
Megreggelizünk és elindulunk az Imja Khola medre mellett kígyózó túraúton a völgy irányába. Gyönyörű a hegyek világa. A Himalája csúcsai körülöttünk, néha visszapillantunk, hogy honnan jöttünk. Lefelé haladunk, már van energiánk és elég levegőnk beszélgetni, és újra megcsodáljuk Ala Dablamot. Dél körül érkezünk meg a tengbochei kolostorhoz, ahol megebédelünk. Innen leereszkedünk a Dudh Koshi-folyó partjára, majd egy kaptatón felmegyünk, és ugyanazon a magassági szinten kanyargó panorámás úton érjük el a "sherpák fővárosát", Namche Bazárt. Visszaléptünk a "civilizációba", itt már van minden, ami a kényelmünket szolgálja. Vacsoránál élvezettel fogyaszthatjuk a finom nepáli ételeket.
Túratávolság: 18 km; szint le: 1700 méter, fel: 750 méter
Szállás: teaház

14. nap: Namche Bazar (3470 m) – Lukla (2740 m) (szállás: teaház)
Magunk mögött hagyjuk Namche Bazart. Ma hosszú túra vár ránk, 2 napi utat fogunk egy nap alatt megtenni. De végig lefelé haladunk, így sokkal könnyebb a gyaloglás. Mindenki emlékszik, mennyire nehéz volt idefele jövet a Namche előt­ti emel­kedő, melyen most csak gyorsan leszaladunk, egészen a Dudh Koshi völ­gyé­ig. Itt már napközben kel­le­me­sen nyá­ri­as az idő. Serpa fal­va­kon és gyö­nyö­rű erdőkön ha­la­dunk ke­resz­tül, néha utunkba esik egy-egy vízesés vagy rododendron. Phakding (2650 m) egyik me­ne­dék­­há­zá­nál megebédelünk és kicsit pihenünk, majd foly­tat­juk tú­rán­kat Luk­la faluba (2740 m), gya­log­tú­ránk ki­in­du­ló­pont­já­ba. Lukla előtt még vár ránk egy nagy emelkedő mielőtt. Táv: 19,5 km, szint: fel 320 m, le 1050 m, me­net­idő: 7-8 óra. A késő délutáni órák­ban érkezünk szál­lá­sunk­ra.

 


15. nap: Lukla – Kathmandu (szál­lás: szál­lo­da)
Reg­gel in­dul gépünk Lukla repülőteréről. Mint­egy há­rom­ne­gyedórás repülés után ér­ke­zünk Kathmandu belföldi repülőterére, ahol már várnak helyi vezetőink, és kisbusszal a hotelbe visznek.  A szál­lo­dánk Thamel városrészben ta­lál­ha­tó. A nap hát­ra­le­vő ré­szét pihenéssel töltjük, és Thamel éttermeiben kényeztethetjük magunkat finom falatokkal valamint hideg sörrel. Szál­lo­dánk­ban egy­más után három éjszakát töltünk. 

 

16-17. napok: Kathmandu (szál­lás: szál­lo­da, el­lá­tás: reg­ge­li)
A következő  két napot pihenéssel töltjük Kathmanduban,  több program közül választhatunk. Például ellátogathatunk a Durbar Square-re. Gyalogosan is eljuthatunk ( de ha valaki lusta, akkor kipróbálhatja a helyi riksát, így kalandot élhet át, és egyben segíti a helyi embereket).  A Durbar Square környéken ta­lál­ha­tó­ak  a régi királyi város leg­szebb régi épületei és temp­lo­mai.

Lehetőség van helyi vezetővel és taxival ellátogatni Bhaktapurba és Patanba (ajánlott).

Emellett rengeteg szép népművészeti tárgyat vásárolhatunk. Nagyon vigyázni kell, mert semmilyen műtárgyat vagy élőlényekből készült tárgyat nem szabad kivinni az országból!
És vigyázzunk, hogy ne lépjük túl a 20 kg – ot, mert súlyos pénzeket kell fizetni minden egyes többlet kilóért!

 

18 nap: Bu­da­pest (el­lá­tás: reggeli és a re­pü­lőn szo­ká­sos)
Reggel indulunk haza Kathmanduból korai géppel, és még aznap, 18-án este érkezünk Budapestre.

A gyalogtúrák nehézsége:


A gya­log­tú­ra nem kön­­nyű ugyan, de ha va­la­ki ak­tív élet­mó­dot el, időnként spor­tol, gyak­ran tú­rá­zik, ak­kor teljesítheti. Ta­pasz­ta­la­tunk szerint ezt a tú­rát sok­kal ne­he­zebb­nek tart­ják, mint ami­lyen va­ló­já­ban. Olya­nok je­lent­ke­zé­sét vár­juk, akik jár­tak már 2500 m fe­lett, tú­ráz­tak már ma­gas­hegy­ség­ben, időn­ként olyan spor­tot űz­nek, ami ki­tar­tást igényel (gyaloglás, fu­tás, ke­rek­pá­ro­zás, úszás, stb.), elviselik a nomád, puritán körülményeket, szállásokat, és nem félnek a magasságtól. Napi 6 – 8 órát gyalogolunk, így mindig jut idő, pihenésre, és feltölteni magunkat energiával. A túra ténylegesen nehézségét a mindennapi gyaloglás, a nomád életkörülmények és természetesen a tengerszint feletti magasság adja. Ez az út­vo­nal a Föld egyik leg­szebb trekking út­vo­na­la, de nem a leg­ne­he­zebb. El­ri­asz­ta­ni sen­kit sem sze­ret­nénk; nem hegy­má­szók je­lent­ke­zését vár­juk, ha­nem spor­tos erőn­lé­tű tú­rá­zó­kat. Bár­ki jöhet a tú­rá­ra, aki egész­séges (nin­cse­nek szív- es ér­rend­sze­ri prob­lé­mái), ak­tív élet­mó­dot el, va­la­mint rend­sze­re­sen tú­rá­zik. Ez az út­vo­nal na­gyon nép­sze­rű, éven­te sok ezer gya­log­tú­rá­zó jár­ja végig. Nem csu­pán hegy­má­szók ál­tal jár­ha­tó az út tehát, ha­nem jó erőn­lét­nek ör­ven­dő, át­la­gos tú­rá­zók ál­tal is. A gyalogtúra tel­je­sí­tésé­hez nem szük­sé­ges sem­mi­lyen spe­ci­á­lis fel­sze­re­lés vagy sziklamászó iskola.

 

 

Island Peak 4 napos kiegészítő hegymászóprogram ára: 145.000 Ft/fő

Az Island Peak kiegészítő program ára tartalmazza:

 • a profi nepáli hegyi vezető költségét
 • a teljes ellátást az Island Peak alaptáborban
 • a kemping felszerelést (sátrak, étkező sátor, matrac)
 • a fix kötelek kihelyezésének költségét
 • az Island Peak mászó engedély árát
 • valamint az útlemondási biztosítást.

A program ára nem tartalmazza:

 • a személyes hegymászó felszerelés bérlésének költségét (heveder, biztosító eszköz, hágóvas, jégcsákány - kb. 30-40 euró/fő)
 • a személyes hegyi vezető díját
 • valamint az utasbiztosítás költségét.

 

A helyi fizetőeszköz a nepáli rúpia (1 NPR = 2,2 Ft). USD-t vagy Eurót érdemes vinni magunkkal, amit a helyszínen tudsz nepáli rúpiára váltani. 1USD = kb.90-100 NPR, 1 Euro = kb.120-130 NPR. A USD-t jobban szeretik. A városokban gond nélkül lehet pénzt váltani. Bankkártya használatára is van lehetőség, leginkább a VISA terjedt el. A túra előtt a nagy címletű bankjegyeket érdemes felváltani, mert a hegyekben nem mindenhol tudnak visszaadni.

Nepáli vízum: 40 USD (30 napos vízum – 1 igazolványkép kell hozzá!)

Magyar állampolgároknak vízum és a hazautazás dátumától számítva még 6 hónapig érvényes útlevél szükséges Nepálba.  A nepáli vízum a kathmandui repülőtéren beszerezhető, ára 25 USD (15 napos), 40 USD (30 napos), 100 USD (90 napos). Szükséges hozzá egy igazolványkép! 

A csúcsengedélyhez, a nemzeti park belépőhöz, a trekking regisztrációs laphoz további 3-4 igazolványkép szükségeltetik!) 

Island Peak csúcsmászás:

 • Borravaló a mászó sherpának és az alaptábor személyzetének: kb. 40 USD
 • Egy esetleges 5. nap extra költségeit (teljes ellátás az alaptáborban, a kiszolgáló személyzet fizetése) a kiegészítő program díja nem tartalmazza, a felár (kb.50 USD) a helyszínen fizetendő!

 

Belépők:

 • Swayanbhunath: 200 NRP
 • Kathmandu: Durbar Square: 750 NRP
 • Patan: Durbar Square: 750 NRP
 • Pashupatinath: 1000 NRP
 • Bodhnath: 200 NRP
 • Bhaktapur: 1200 NRP
 • Borravaló a teherhordóknak, helyi vezetőknek, személyzetnek: kb. 40 USD

 

Csomag túlsúly díja belső repülésnél: kb. 1USD / 1 kg túlsúly (15 kg engedett)

 

 

A túra tartalmazza:

 • repülőtéri transzferek
 • köszöntő vacsora  nepáli tánc műsorral
 • repülő Kathmandu – Lukla - Kathmandu  + repülőtéri adó
 • 5 éjszaka Kathmanduban 3 csillagos hotelben( Moonlight hotel)  reggelivel
 • trekking alatt 11 éjszaka teaházakban dupla ágyas szobákban, 
 • 12 nap teljes ellátással (reggeli, ebéd, vacsora)  tea vagy kávé csak reggelinél
 •  egész napos városnézés Kathmanduban vezetővel, magán taxival
 • angol nyelvű nepáli túravezető ( teljes ellátása, biztosítása)10 fő felett 2 vezető 
 • teherhordók   a túra idejére ( fizetés, élelem, biztosítás, szállás)
 • Sagarmatha Nemzeti Park engedélyét és a belépő díját
 • TIMS engedélyt
 • elsősegélycsomag
 • vízhatlan zsák a hátizsákoknak (max 15 kg/ fő)
 • pehely kabát a túra idejére (túra után leadandó)
 • pehely hálózsák a túra idejére (túra után leadandó)
 • Nordic túrabot (túra után leadandó)
 • összes állami adó és levonások
 • T-shirt és egyéb ajándék

 

Az ár nem tartalmazza:

 • nemzetközi repülőjegy  ( kb. 260.000 Ft),
 • nepáli vízum (40 dollár),
 • utasbiztosítás,(kötelező)
 • múzeumi  belépők (kb. 20-30 US dollár)
 • reggelin kívűli étkezés Kathmanduban
 • üdítők, alkoholtartalmú italok,
 • személyes kiadások (telefon, Internet, extra hordár)
 • meleg zuhany a menedékházakban
 • telefon töltés a menedékházakban
 • borravaló a túravezetőnek és a hordárnak
 • további napok Nepálban

 

Lehetséges extra programok:

 • Everest-repülés (185 dollár)
 • további napok a szállodában vagy  utazás Nepálban
 • egyéni programok szervezése (Chitwan, Pokhara, Lumbini etc.)
 • Rafting, bungee jumping,

 

Kapcsolat: Zsolt Faust

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

web: www.himalayanabode.com